Chuyển nhà vào tháng nhuận nên hay không nên?? Nguyên tắc chọn ngày nhập trạch - Moving House Xá Lợi