Doanh nghiệp “gánh chịu” tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 - Moving House Xá Lợi