Tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 - Moving House Xá Lợi